Informacja o BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Suchowoli są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(Dz. U. z 2016 r., poz. 996).
Wysokość gwarancji
Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro
w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Suchowoli.
Ochronie podlegają depozyty:
-osób fizycznych,
-osób prawnych,
-jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
-szkolnych kas oszczędnościowych,
-pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
-rad rodziców.

Ochronie nie podlegają depozyty:
-Skarbu Państwa,
-Narodowego Banku Polskiego,
-banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
-spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
-Bankowego Funduszy Gwarancyjnego,
-instytucji finansowych,
-firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia,
-osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
-krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz.1844 oraz z 2016r. poz.615), funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z późn. zm),
-jednostek samorządu terytorialnego,
-organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Środki objęte ochroną:
-środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
-kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz kwoty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
-należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne
i należności:

-wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
-kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one
na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
-z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r., poz.1764, 1830 i 1893) oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
-wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
-podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
-do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w poniższym Arkuszu informacyjnym dla deponenta oraz Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996).
Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.