Informacje ogólne

Bank Spółdzielczy w Suchowoli, zwany dalej Bankiem wpisany jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169185, NIP 545-10-00-281. Bankowi nadano numer statystyczny REGON: 000493735. Siedziba Banku mieści się w Suchowoli przy
ul. Plac Kościuszki 1.

Bank Spółdzielczy w Suchowoli jest samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Od 27.03.2002 r. Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.