Informacje wynikające z Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach

 1. Rekomendacja Z 30.1
  Zgodnie z zapisami Rekomendacji Z 30.1 Bank określił maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członków zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników Banku w okresie rocznym na poziomie 3,0. Wysokość wskaźnika została wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchowoli nr110/BS/2023 z dnia 28.12.2023 r. oraz zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchowoli nr 53/2023 z dnia 28.12.2023 r. do „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Suchowoli” przyjętej Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchowoli nr 85/BS/2021 z dnia 29.12.2021 r. oraz zatwierdzoną Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchowoli nr 41/2021 z dnia 30.12.2021 r.
 2. Rekomendacja Z 13.6
  Zgodnie z zapisami Rekomendacji Z 13.6 . Rada Nadzorcza i Zarząd Banku powinny zapewnić publiczne ujawnianie odpowiednich informacji dotyczących przyjętej w banku polityki zarządzania konfliktami interesów. Ujawnienia te powinny obejmować informacje na temat sposobu zarządzania przez bank istotnymi konfliktami interesów oraz konfliktami, które mogłyby powstać z powodu Rekomendacja Z przynależności banku do grupy lub transakcji zawieranych przez bank z innymi podmiotami w grupie. Powyższe informacje zawarte są
  w „Polityce zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Suchowoli” przyjętej Uchwałą nr 66/BS/2022 Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchowoli z dnia 15.10.2021 r.
  i zatwierdzonej Uchwałą nr 35/2021 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchowoli
  z dnia 30.12.2021 r. stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.