Ograniczenia przekazów do i z Białorusi

Szanowni Państwo, W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Uni Europejskiej decyzji o dodaniunaruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE(„Decyzja Rady o określeniu naruszenia unijnych sankcji jedną z dziedzin przestępczości” w załączeniu)informujemy, iż Bank BPS S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazówz/do Rosji […]

Cytaj więcej...

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Bank informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dlaprzedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznegoudzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwośćzawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.WAKACJE KREDYTOWENa wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszeniespłaty […]

Cytaj więcej...

Informacja dla klientów Banku Spółdzielczego w Suchowoli

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. L z 29.06.2016 r., ze zm.) (Rozporządzenie BMR) […]

Cytaj więcej...

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz […]

Cytaj więcej...

BS w Suchowoli dołącza do pomocy Ukrainie

Bank Spółdzielczy w Suchowoli dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wojna, która toczy się u naszych ukraińskich sąsiadów, wywołuje w nas chęć niesienia pomocy. Prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. Dlatego w tym szczególnym czasie nie chcemy pozostawać obojętni. Razem dla UkrainyNasz Bank dołącza do akcji pomocowej uruchomionej […]

Cytaj więcej...

Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy?

Korzystając z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.× NIGDY nie podawaj nikomu przez Internet lub telefon swoich danych osobowych, identyfikatorów ani haseł.× Nie instaluj oprogramowania i nie ściągaj aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł.× Nie otwieraj maili od nieznanych nadawców, nie klikaj w załączniki do wiadomości czy smsów, które wydają Ci się […]

Cytaj więcej...

Komunikat KGP, ZBP i PIIT: Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki

W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem). Jest to rodzaj phishingu, nazywany vishingiem. Nazwa jest połączeniem słów „voice phishing”, czyli phishing głosowy. Celem jest pozyskanie poufnych informacji lub nakłonienie […]

Cytaj więcej...

Komunikat w sprawie wprowadzenia do oferty Banku nowych kredytów

Szanowni Klienci! Od dnia 08.10.2020 r. zostały wprowadzone do oferty Banku 2 nowe produkty kredytowe: kredyt „Zakup ziemi” – przeznaczony na finansowanie gospodarstw rolnych lub ich części w rozumieniu art. 553 kodeksu cywilnego, a także na zakup niezabudowanych gruntów rolnych i leśnych oraz refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem niezabudowanych gruntów rolnych i leśnych. kredyt […]

Cytaj więcej...

Komunikat dotyczący zasad awizowania wypłat gotówkowych

Minimalne kwoty wypłat gotówkowych wymagających wcześniejszego zgłoszenia w siedzibie Banku Spółdzielczego w Suchowoli: KWOTA WYPŁATY GOTÓWKOWEJ TERMIN ZGŁOSZENIA WYPŁATY od 0 zł do 20 000 zł włącznie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia powyżej 20 000 zł zgłoszenie do godziny 12:00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty Zgłoszenia można dokonać: telefonicznie pod numerem – (85) 7124069 lub osobiście w […]

Cytaj więcej...