Ograniczenia przekazów do i z Białorusi

Informacje

Szanowni Państwo,

W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Uni Europejskiej decyzji o dodaniu
naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE
(„Decyzja Rady o określeniu naruszenia unijnych sankcji jedną z dziedzin przestępczości” w załączeniu)
informujemy, iż Bank BPS S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów
z/do Rosji i Białorusi.
Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi towarów
sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym że wymiana towaru
dotyczy Rosji.
Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma
docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Banku BPS S.A. uznaje to jako udział w programie obchodzenia
sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku BPS S.A., mogła by zostać uznana przez instytucje
nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji.
Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. (link do rozporządzenia –

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20221007&from=EN#tocId53

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów
ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.