Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe

Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchowoli, zwanego dalej Bankiem posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie
do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy
i rzetelny oraz kierują się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z zarządzaniem Bankiem.
Ostatnia ocena odpowiedniości została przeprowadzona:

  1. Zarządu w dniu 05.03.2024 r.
  2. Rady Nadzorczej w dniu 21.05.2024 r.