Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Informacje

Bank informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla
przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego
udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość
zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.
WAKACJE KREDYTOWE
Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie
spłaty kredytu w następujących okresach:
• od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
• od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
• od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu
nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności
wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.
Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania
zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty
i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania.
Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.
Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:
1) osobiście w siedzibie Banku (wymagana obecność wszystkich kredytobiorców);
2) drogą email na adres mailowy Banku: Centrala-BS.Suchowola@bankbps.pl (z zastrzeżeniem, iż Wniosek
złożony drogą email powinien być kompletny i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Kredytobiorcy;
3) drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku: Bank Spółdzielczy w Suchowoli, Plac Kościuszki 1,
16-150 Suchowola.